image bannerimage banner
Tổng số: 261
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Hướng dẫn số 137-HD/BTGTU 16/04/2024 Hướng dẫn số 137-HD/BTGTU ngày 16/4/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Lượt xem: 19
Tải về
Kế hoạch số 71-KH/BTGTU 05/04/2024 Kế hoạch số 71-KH/BTGTU ngày 05/4/205 của Ban Tuyên giáo về việc tự kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ năm 2024
Lượt xem: 18
Tải về
Kế hoạch số 437-KH/BTGTW 13/03/2024 Kế hoạch số 437-KH/BTGTW ngày 13/3/2024 xây dựng các phim tài liệu tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Lượt xem: 47
Tải về
Kế hoạch số 132-KH/TU 13/03/2024 Kế hoạch số 132-KH/TU ngày 13/3/2024 về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị "Về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"
Lượt xem: 47
Tải về
Kết luận số 69-KL/TW 11/01/2024 Kết luận số 69-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
Lượt xem: 206
Tải về
Hướng dẫn số 121-HD/BTGTU 05/01/2024 Hướng dẫn số 121-HD/BTGTU ngày 05/1/2024 về công tác khoa giáo năm 2024
Lượt xem: 146
Tải về
Kế hoạch số 125-KH/TU 29/12/2023 Kế hoạch số 125-KH/TU triển khai công tác xây dựng Đảng 5 năm
Lượt xem: 162
Tải về
Kế hoạch số 38-KH/BTGTU-SYT 22/02/2023 Kế hoạch số 38-KH/BTGTU-SYT ngày 22/02/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Sở Y tế về việc phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Sở Y tế năm 2023
Lượt xem: 173
Tải về
Kế hoạch số 37-KH/BTGTU-SKH&CN 22/02/2023 Kế hoạch số 37-KH/BTGTU-SKH&CN ngày 22/02/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Sở Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Sở Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023
Lượt xem: 175
Tải về
Kế hoạch số 36-KH/BTGTU-STN&MT 22/02/2023 Kế hoạch số 36-KH/BTGTU-STN&MT ngày 22/02/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023
Lượt xem: 181
Tải về
12345678910...
image banner

Bản quyền thuộc Ban Tuyên giáo tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT