image bannerimage banner
Tổng số: 410
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Hướng dẫn số 96-HD/BTGTU 20/03/2023 Hướng dẫn số 96-HD/BTGTU về công tác tuyên truyền Quý II/2023
Lượt xem: 14
Tải về
Công văn số 631-CV/BTGTU 09/03/2023 Công văn số 631-CV/BTGTU ngày 09/3/2023 về việc đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Lượt xem: 17
Tải về
Công văn số 630-CV/BTGTU 08/03/2023 Công văn số 630-CV/BTGTU ngày 08/3/2023 về việc tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023
Lượt xem: 13
Tải về
Hướng dẫn số 95-HD/BTGTU 10/03/2023 Tuyên truyền về Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Lượt xem: 37
Tải về
Quy định số 99-QĐ/TW 27/02/2023 Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/2/2023 của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng
Lượt xem: 38
Tải về
Kế hoạch số 94-KH/TU 16/02/2023 Kế hoạch số 94-KH/TU về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023
Lượt xem: 80
Tải về
Công văn số 608-CV/BTGTU 20/02/2023 Công văn số 608-CV/BTGTU ngày 20/02/2023 về việc định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 3/2023
Lượt xem: 78
Tải về
Công văn số 607-CV/BTGTU 17/02/2023 Công văn số 607-CV/BTGTU ngày 17/02/2023 về việc sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam
Lượt xem: 67
Tải về
Hướng dẫn số 92-HD/BTGTU 10/02/2023 Hướng dẫn số 92-HD/BTGTU về Kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hoá Việt Nam” (1943-2023)
Lượt xem: 75
Tải về
Công văn số 603-CV/BTGTU 13/02/2023 Công văn số 603-CV/BTGTU về triển khai kết luận Hội thảo quốc gia ''Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới'' (có đề cương gửi kèm)
Lượt xem: 55
Tải về
12345678910...
image banner

Bản quyền thuộc Ban Tuyên giáo tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT