Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 1,085
  • Trong tuần: 8,278
  • Tất cả: 1,165,503
Thể lệ cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"
Thực hiện Kế hoạch số 1512/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ ngày 04/9/2019 về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” được ban hành theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 450/QĐ-TTCP ngày 20/8/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” (sau đây gọi là Cuộc thi), Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi gồm các nội dung sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CUỘC THI

Đối tượng tham gia Cuộc thi là tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên cả nước.

II. NỘI DUNG THI, BÀI THI, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Nội dung thi

- Kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gồm các quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng, chống tham nhũng,...

- Hiểu biết về sự phát triển của pháp luật về phòng, chống tham nhũng qua các thời kỳ. (Ban Tổ chức sẽ ban hành Bộ đề thi theo các nội dung trên).

2. Câu hỏi và bài dự thi

- Đề thi có hai phần. Phần 1 gồm 25 câu hỏi thi trắc nghiệm; Phần 2 có 01 câu hỏi tự luận.

- Bài dự thi phải được viết tiếng Việt hoặc đánh máy (font chừ Times New Roman, cỡ chữ 14); bài sao chụp là không hợp lệ (các bài viết tay sẽ được tính điểm ưu tiên trong quá trình chấm điểm).

- Bài dự thi trả lời 25 câu hỏi theo thứ tự và trả lời 01 câu hỏi mở. Phần câu hỏi mở các thí sinh viết ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu và trình bày không quá 08 trang A4.

- Bài dự thi thống nhất sử dụng khổ giấy A4, được đánh số trang theo thứ tự, đóng lại thành tập và gửi đúng thời gian quy định.

- Phía trên bài thi phải ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân (chứng minh thư nhân dân), địa chỉ, đơn vị công tác, số điện thoại và tên “Bài dự thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” (theo Mầu đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ, Báo Thanh tra).

3. Thời gian tổ chức Cuộc thi

- Vòng sơ kết: Từ khi phát động cuộc thi đến tháng 10/2021. Thời gian nhận bài dự thi từ khi phát động cuộc thi đến hết ngày 15/10/2021. Tất các các bài dự thi gửi về sau thời gian trên là không hợp lệ.

- Vòng chung kết: Tháng 10-11/2021.

III. CÁCH THỨC THI, ĐIỂM THI VÀ CHẤM ĐIẾM BÀI THI

1. Cách thức thi, điểm thi

a. Vòng sơ kết

Thanh tra Chính phủ gửi Bộ câu hỏi đề thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” trên cổng thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ và Trang thông tin điện tử của Báo Thanh tra.

Các Bộ, ngành, địa phương triển khai tổ chức tuyên truyền về Cuộc thi, vận động các thí sinh tham gia Cuộc thi. Bài thi của các cơ quan Trung ưong gửi vổ Thanh tra Chính phủ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính tới địa chi: Báo Thanh tra, số 100 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội; bài thi của các tinh, thành phố trực thuộc Trune ương gừi về Thanh tra tinh, thành phố đẻ tập hợp, gửi về Báo Thanh tra.

Thời gian gửi bài dự thi được tính theo dấu bưu điện đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện.

Ban Giám khảo chấm bài thi, lựa chọn 100 bài thi hoặc 10% số bài thi đạt điểm cao nhất để vào vòng Chung kết.

b. Vòng chung kết

Ban Tổ chức Cuộc thi lựa chọn 16 bài đạt điểm cao nhất để trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích; 03 giải tập thể gồm: 01 giải cho Bộ, ngành có số người dự thi nhiều nhất, 01 giải cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người dự thi nhiều nhất, 01 giải cho Bộ, ngành, địa phương có nhiều nhất số bài dự thi đạt giải.

2. Chấm điểm các bài dự thi

Tổng điểm của một bài thi là 100 điểm, trong đó:

- Phần trả lời câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu các quy định pháp luật hiện hành về phòng, chống tham nhũng: 50 điểm.

- Phần tự luận: 50 điểm.

IV. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

1. Cơ cấu giải thưởng

Cơ cấu giải thưởng bao gồm:

  • 01 Giải nhất:                20.000.000 đồng/1 giải;

  • 02 Giải nhì:                  15.000.000 đồng/1 giải;

  • 03 Giải ba:                   10.000.000 đồng/1 giải;

  • 10 Giải khuyến khích: 5.000.000 đồng/1 giải;

  • 03 Giải tập thể:            10.000.000 đồng/1 giải.

Tùy theo kết quả Cuộc thi và nguồn kinh phí thu hút từ nguồn xã hội hóa, cơ cấu giải thường và mức giải thường của Cuộc thi có thể thay đổi do Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, quyết định và thông báo công khai cho các thí sinh.

2. Hình thức khen thưởng và phương thức trao giải

Ban Tổ chức cuộc thi tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cho thí sinh đạt giải.

Trường hợp không thể tổ chức trao giải trực tiếp vì phòng dịch Covid, Ban Tổ chức sẽ trao giải trực tuyến và gửi giải thưởng theo địa chỉ của người trúng giải.

Các cá nhân, tập thể đạt giải được Ban Tổ chức tặng Giấy chúng nhận và đề nghị Tổng Thanh tra Chính phù khen thưởng theo quy định.

3. Kinh phí giải thưởng và khen thưởng

Kinh phí chi giải thường và khen thường từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn đóng góp, tài trợ của tổ chức, cá nhân; thực hiện việc huy động, sử dụng theo quy định của pháp luật và cam kết với các nhà tài trợ.

V. KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Sau khi công bố kết quả thi, nếu có khiếu nại liên quan đến Cuộc thi, người khiếu nại gửi văn bản đến Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, giải quyết trước khi tiến hành trao giải thường. Các khiếu nại, kiến nghị liên quan đến Cuộc thi được Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, giải quyết. Ọuyết định giải quyết khiếu nại của Ban Tổ chức Cuộc thi là quyết định cuối cùng, có hiệu lực thi hành.

VI. THƯỜNG TRỰC CỦA BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Báo Thanh tra là đơn vị thường trực của Ban Tổ chức Cuộc thi.

Trong quá trình tổ chức triển khai Cuộc thi, Thanh tra các Bộ, ngành, địa phương nếu cần xin liên hệ với đồng chí Đỗ Công Định, Phó Tổng biên tập Báo Thanh tra, điện thoại 0964004888, đồng chí Trần Văn Long, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, điện thoại 0912636010.

2. Những vấn đề phát sinh ngoài quy định trong Thể lệ này do Ban Tổ chức Cuộc thi thống nhất quyết định.

3. Trên đây là Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng’’./.

TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
TRƯỞNG BAN
PHÓ TỔNG THANH TRA
Trần Ngọc Liêm

 


Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT