Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 41
  • Trong tuần: 2,147
  • Tất cả: 649,595
Khí thế và niềm tin thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Tuyên giáo

(TG) - Ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp, ngành Tuyên giáo đã bắt tay triển khai thực hiện một khối lượng lớn công việc với những yêu cầu, nhiệm vụ mới. Đặc biệt là đã tham mưu nhiều vấn đề mới, khó, quan trọng, có tính then chốt, làm cơ sở để Đảng, Nhà nước giải quyết những vấn đề thực tiễn, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2021), đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trả lời phỏng vấn về vấn đề này.

NHIỀU DẤU ẤN “ĐẦU TIÊN”

* Thưa đồng chí, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo là khẩn trương tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống. Toàn ngành tích cực triển khai nhiệm vụ này như thế nào?

Nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo rất nặng nề, cả trước, trong và nhất là sau khi Đại hội XIII của Đảng thành công. Tuyên giáo phải cùng cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Tuyên giáo giữ vai trò nòng cốt, phải khẩn trương tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết của Đại hội tới đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, sớm truyền tải, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong xã hội nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước được Đại hội thông qua thành hiện thực sinh động trong cuộc sống. Phát huy truyền thống vẻ vang, với phương châm “đi trước, mở đường”, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức công tác, trong thời gian qua, ngành Tuyên giáo đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, trong đó có nhiều dấu ấn có thể coi là “đầu tiên”.

Đó là, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9/3/2021 về việc “Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Đồng thời, đã tham mưu Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII cho cán bộ chủ chốt. Lần đầu tiên, việc tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc được tổ chức trực tuyến, kết nối nhiều điểm cầu nhất, xuống tận cấp xã và đặc biệt có cả điểm cầu ở nước ngoài. Tổng số có 7.903 điểm cầu, 1 điểm cầu ở Trung ương, 67 điểm cầu cấp tỉnh, 7.835 điểm cầu cấp huyện, xã. Số đại biểu tham dự đông nhất từ trước tới nay với hơn 1 triệu người. Việc tổ chức thành công hội nghị lần này là cơ sở quan trọng để các tổ chức đảng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng, sớm đưa những quyết sách của Đại hội vào cuộc sống. Tiếp nối thành công đó, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hai hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng dành riêng cho lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản và lãnh đạo các hội văn học nghệ thuật, hội khoa học kỹ thuật, các văn nghệ sỹ, trí thức cũng bằng hình thức trực tuyến.

Một dấu ấn nữa là Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cũng lần đầu tiên, toàn ngành tập trung tham mưu cấp ủy tiến hành sơ kết và tổ chức thành công 2 hội nghị trực tuyến toàn quốc, liên tiếp trong vòng 1 ngày là: Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW và Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII, chuyên đề năm 2021 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và có bài phát biểu quan trọng. Thành công của hội nghị là tiền đề quan trọng để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực và hiệu quả, tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với đó, ngành Tuyên giáo cũng đã chủ động, tích cực tham gia, đóng góp vào tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cuộc bầu cử với quy mô lớn được tổ chức thành công trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp nhưng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt rất cao.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã đổi mới phương thức chỉ đạo, định hướng đối với các cơ quan chủ quan và cơ quan báo chí, nhà xuất bản; thực hiện tốt việc theo dõi, điểm thông tin báo chí và mạng xã hội hằng ngày; qua đó, kịp thời phát hiện, điều chỉnh, xử lý những sai sót và các cơ quan báo chí, các ấn phẩm có nội dung phức tạp, nhạy cảm. Đồng thời, hệ thống tuyên giáo cả nước đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan tăng cường thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

 

* Thưa đồng chí, ngoài kết quả nổi bật nêu trên, các nhiệm vụ công tác tuyên giáo khác có những đổi mới gì?

- Về công tác văn hóa văn nghệ, trên cơ sở nghiên cứu, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối, chỉ đạo của Đảng trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ đã được nêu trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành chương trình hành động, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Lý luận Phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức hội nghị quốc gia với chủ đề “Văn học, nghệ thuật với khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Trên cơ sở những nghiên cứu, kết quả của hội nghị để đề xuất, kiến nghị với Ban Bí thư, Bộ Chính trị những vấn đề lớn trong xây dựng, triển khai chiến lược phát triển văn hoá, văn học, nghệ thuật thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tầm nhìn đến 2045, cũng nhân kỷ niệm 100 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943 - “Cương lĩnh văn hóa” đầu tiên của Đảng ra đời.

Về công tác khoa giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham mưu Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới” trong dịp kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và ban hành Hướng dẫn số 15-HD/BTGTW về triển khai thực hiện Chỉ thị này. Theo đó, quyết tâm thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến sâu sắc, toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Chỉ thị số 06-CT/TW nhằm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc và động lực cho sự phát triển bền vững đất nước. 

Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, gỡ bỏ, xử lý và phản bác thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội; lan tỏa, chia sẻ hàng triệu bài viết, bình luận, hình ảnh, video clip thông tin tích cực, chính thống, tạo được thế trận đồng bộ, chủ động, mạnh mẽ trên cả mặt “xây” và “chống”... Từ đó, góp phần quan trọng tổ chức thành công các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Ngành Tuyên giáo đã và đang tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, luôn chủ động “đi trước, mở đường”, chủ động, sáng tạo và nhiệt huyết, nỗ lực góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm 2021.

 

Phát huy truyền thống vẻ vang, với phương châm “đi trước, mở đường”, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức công tác, trong thời gian qua, ngành Tuyên giáo đã hoàn thành khối lượng lớn công việc với những yêu cầu, nhiệm vụ mới. Đặc biệt là đã tham mưu nhiều vấn đề mới, khó, quan trọng, có tính then chốt, làm cơ sở để Đảng, Nhà nước giải quyết những vấn đề thực tiễn, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay. 

PHÁT HUY VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

* Dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp đòi hỏi những giải pháp mới quyết liệt và hiệu quả. Xin đồng chí cho biết, ngành Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện những giải pháp gì để công tác tuyên truyền góp phần tích cực, hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch bệnh? 

- Đúng vậy. Dịch COVID-19 kéo dài và diễn biến rất phức tạp trong thời gian qua đã tác động sâu sắc tới mọi mặt của đời sống xã hội. Toàn ngành Tuyên giáo đã tích cực nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời thông tin, phản ánh cho cấp ủy, chính quyền để xử lý, giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh. Tích cực tham gia thực hiện đồng thời các nhiệm vụ, vừa phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

Nhìn lại thời gian qua, đặc biệt là hơn nửa đầu năm 2021, ngành Tuyên giáo đã nỗ lực, chủ động, sáng tạo, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Bám sát sự chỉ đạo của của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19… Căn cứ tình hình thực tiễn diễn biến dịch bệnh, các cấp ngành Tuyên giáo đã rất nỗ lực, sâu sát, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, dư luận báo chí truyền thông; chủ động ban hành, tham mưu cấp ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền về phòng, chống dịch; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp xử lý, giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá trình triển khai, thực thi các kế hoạch, giải pháp, nhiệm vụ phòng chống dịch.

Ngay từ những ngày đầu, khi dịch COVID-19 mới xuất hiện và xâm nhập vào Việt Nam, ngày 3/2/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra. Bản hướng dẫn không chỉ đặt ra mục tiêu, yêu cầu, xác định nội dung, hình thức tuyên truyền cụ thể mà còn hướng dẫn các cơ quan tổ chức thực hiện và thực sự đã trở thành tài liệu quan trọng để các cơ quan, đặc biệt là các cơ quan báo chí thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền.

Bên cạnh việc ban hành hướng dẫn, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, thường xuyên, liên tục, chủ động, sâu sát trong chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông mở đợt cao điểm, đặt chuyên trang, chuyên mục, thành lập nhóm phóng viên chuyên trách tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh. Và thực sự mỗi cơ quan báo chí, các nhà báo đã trở thành những chiến sĩ xung kích trên tuyến đầu chống dịch, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chung sức đồng lòng, tích cực tham gia và tạo nên những kết quả quan trọng rất đáng khích lệ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian gần đây, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ động xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống COVID-19 đáp ứng những yêu cầu mới trong phòng, chống dịch bệnh; chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, nâng cao nhận thức của nhân dân về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; phản ánh quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, những kết quả tích cực trong công tác phòng, chống dịch, trong hoạt động sản xuất kinh doanh; nêu bật, khơi dậy tình đoàn kết, gắn bó, tinh thần tương thân tương ái vì cộng đồng… góp phần củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động tăng cường sự thống nhất, quyết tâm đồng lòng của người dân cả nước về thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã yêu cầu các cơ quan báo chí thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương thông tin; quán triệt phóng viên, biên tập viên, người làm báo thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh báo chí, trách nhiệm và đạo đức của người làm báo, chuyển tải thông tin một cách kịp thời, khách quan, trung thực, chuẩn xác đến với nhân dân; tránh các thông tin một chiều, thiếu kiểm chứng gây tâm lý hoang mang, phân tâm trong dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng chống dịch bệnh; tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin, luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, phản động liên quan công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cũng như lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy, bộ, ngành liên quan quan tâm phối hợp trong chỉ đạo, tuyên truyền cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đồng bộ và thống nhất cho các cơ quan báo chí; bảo đảm việc cung cấp thông tin được thường xuyên, liên tục, tạo điều kiện để báo chí, truyền thông tiếp cận, đánh giá vấn đề một cách đầy đủ, thấu đáo, qua đó nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội.

Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan đã tăng cường phối hợp, rà soát tình trạng thông tin sai sự thật, thông tin sai lệch, tin giả gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng chống dịch trên báo chí, mạng xã hội để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời, nghiêm minh.


Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT