Tổng số: 39
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Kết luận 32-KL/TW 30/03/2022 Kết luận 32-KL/TW về tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ
Lượt xem: 25
Tải về 4
Kế hoạch 762-KH/HVCTQG 25/02/2022 Kế hoạch 762-KH/HVCTQG về tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022
Lượt xem: 66
Tải về 1
Nghị quyết 06-NQ/TW 24/01/2022 Nghị quyết của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 79
Tải về 4
Số 28-KL/TW 21/02/2022 Kết luận của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 42
Tải về 16
Số 11042/BYT-DP 29/12/2021 điều chỉnh định nghĩa ca bệnh Covd-19
Lượt xem: 112
Tải về 1
Chỉ thị số 12-CT/TW 05/01/2022 Chỉ thị số 12-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
Lượt xem: 237
Tải về 3
Kế hoạch số 03-KH/TW 01/12/2021 Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"
Lượt xem: 181
Tải về 9
Hướng dẫn số 01-HD/TW 28/09/2021 Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng
Lượt xem: 101
Tải về 11
Quy định 22-QĐ/TW 28/07/2021 Quy định 22-QĐ/TW về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Lượt xem: 70
Tải về 2
Quy định số 24-QĐ/TW 30/07/2021 Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng
Lượt xem: 111
Tải về 5
1234

Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT