Hoạt động và điều hành
Theo bạn, Trang TTĐT cung cấp thông tin hoạt động và điều hành của Ban tuyên giáo tỉnh Nam Định như thế nào?Bình chọn Xem kết quả
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 354
  • Trong tuần: 2513
  • Tất cả: 88446
Chức năng nhiệm vụ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các phòng ban chuyên môn

(Trích Quy chế làm việc của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Điều 6: Phòng Tuyên truyền.

1- Giúp lãnh đạo Ban nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh; những âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta trên lĩnh vực Tư tưởng - Văn hoá của các thế lực thù địch trên địa bàn tỉnh; dự báo những diễn biến và xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, tham mưu cho Tỉnh uỷ các biện pháp giải quyết; đánh giá hoạt động, nghiên cứu đề xuất chủ trương, chính sách và giải pháp trên lĩnh vực Tư tưởng - Văn hoá.

2- Giúp lãnh đạo Ban chủ trì và tham gia chuẩn bị các đề án, các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Tỉnh uỷ về công tác Tư tưởng-Văn hoá; tham gia thẩm định các đề án của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng - văn hoá; tham gia ý kiến với HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong tỉnh về việc vận dụng, thể chế các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh trên lĩnh vực Tư tưởng - Văn hoá.

3- Giúp lãnh đạo Ban tham mưu giúp Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, học tập; đồng thời trực tiếp theo dõi, tổng hợp kết quả việc tổ chức triển khai, quán triệt học tập và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh uỷ.

4- Giúp lãnh đạo Ban xây dựng hướng dẫn công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, các ngày kỷ niệm quan trọng trong năm, các sự kiện chính trị quan trọng, các phong trào thi đua yêu nước cho hệ thống Tuyên giáo trong tỉnh. Hướng dẫn, kiểm tra nội dung thông tin, tuyên truyền của các cơ quan trong khối Tư tưởng - Văn hoá.

5- Tham mưu giúp lãnh đạo Ban tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ công tác tuyên truyền, nắm bắt DLXH cho đội ngũ cán bộ trong ngành Tuyên giáo.

Điều 7: Phòng Giáo dục lý luận chính trị.

1- Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai chương trình bồi dưỡng, giáo dục lý luận theo quy định của Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương và Tỉnh uỷ.

2- Quản lý, kiểm tra về nội dung chính trị của các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng trên địa bàn tỉnh.

3- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các Trung tâm BDCT cấp huyện, kịp thời tham mưu, giúp lãnh đạo Ban đề xuất với tỉnh tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho cơ sở. Tham mưu giúp lãnh đạo Ban tổ chức sơ, tổng kết đánh giá hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của các Trung tâm BDCT huyện, thành phố.

4- Tham mưu giúp lãnh đạo Ban phối hợp với Trường Chính trị Trường Chinh, Sở Giáo dục- đào tạo hàng năm tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng lý luận cho đội ngũ giảng viên chính trị, giáo viên giáo dục công dân.

Điều 8: Phòng Khoa giáo.

1- Giúp lãnh đạo Ban phối hợp tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ hướng dẫn, tổ chức thực hiện chủ trương của Trung ương và của tỉnh về công tác Khoa giáo; kiểm tra việc thực hiện các chủ trương đó; theo dõi tổng kết kinh nghiệm về những vấn đề quan trọng trong công tác khoa giáo ở địa phương.

2- Chuẩn bị, phối hợp tham gia soạn thảo nghị quyết, chỉ thị của tỉnh về công tác khoa giáo; phối hợp tham mưu việc tổ chức quán triệt, vận dụng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác Khoa giáo trên địa bàn tỉnh; giúp lãnh đạo Ban tham mưu cho cấp uỷ tỉnh chỉ đạo những vấn đề cụ thể trong lĩnh vực khoa giáo:  Giáo dục-Đào tạo; Khoa học-Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Y tế; Dân số, gia đình và trẻ em; Thể dục-Thể thao; Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh.

3- Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ khoa giáo ở cơ sở; giúp lãnh đạo Ban tham mưu cho cấp uỷ trong việc quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác khoa giáo ở các cấp uỷ địa phương.

Điều 9: Phòng Lịch sử.

1- Nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh; tổng kết những vấn đề về lịch sử Đảng bộ phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và giáo dục truyền thống cách mạng ở địa phương.

2- Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ huyện, thành phố, ngành và Đảng bộ cơ sở; thẩm định khoa học các công trình nghiên cứu lịch sử Đảng bộ các cấp, các ngành.

3- Thường xuyên cập nhật, làm biên niên sự kiện lịch sử, đồng thời xác minh, cung cấp các tư liệu, tài liệu cho việc nghiên cứu lịch sử.

4- Tham gia thẩm định các sự kiện, các di tích, các cá nhân có liên quan đến hoạt động của từng Đảng bộ theo yêu cầu của cơ quan có trách nhiệm ở địa phương.

Điều 10: Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo.

1- Giúp lãnh đạo Ban tổ chức, chỉ đạo và quản lý hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; tổ chức các hội nghị báo cáo viên của tỉnh hàng tháng để phổ biến tình hình thời sự, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; hướng dẫn Ban Tuyên giáo các huyện, thành, đảng uỷ trực thuộc về nội dung, nghiệp vụ và tổ chức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

2- Biên tập, phát hành bản tin "Thông báo nội bộ" của Tỉnh uỷ hàng tháng; cung cấp tài liệu phục vụ sinh hoạt tư tưởng cho các tổ chức Đảng trong tỉnh.

3- Thường xuyên cập nhật thông tin thời sự, trong nước, quốc tế, trong tỉnh và chính sách mới của Đảng và Nhà nước để lãnh đạo Ban tham mưu giúp Tỉnh uỷ chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng.

Điều 11: Văn phòng Ban.

1- Tổng hợp tình hình các mặt công tác của Ban, báo cáo để lãnh đạo Ban điều hành kịp thời các công việc.

2- Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nội dung, chương trình và phục vụ hội nghị do Ban triệu tập, các hội nghị họp giao ban, họp cơ quan.

3- Theo dõi, cập nhật thông tin, tổng hợp tình hình, thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng, quý, sơ kết, tổng kết với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các Ban Trung ương.

4- Theo dõi, đôn đốc Ban Tuyên giáo các huyện, thành, đảng uỷ trực thuộc thực hiện chế độ thông tin tổng hợp, báo cáo định kỳ, đồng thời hướng dẫn chương trình công tác hàng tháng cho các đơn vị.

5- In ấn, tiếp nhận, chuyển giao công văn đi, đến thực hiện tốt quy chế về văn thư lưu trữ, phát hành bảo mật văn bản. Quản lý tài liệu, tài sản của cơ quan.

6- Đồng chí Chánh Văn phòng là uỷ quyền chủ tài khoản, giúp lãnh đạo Ban quản lý chi tiêu tài chính theo chế độ, sử dụng tài sản, phương tiện theo quy định của Đảng, Nhà nước; kiểm tra, đôn đốc duy trì thực hiện nề nếp chế độ làm việc, hội họp, giữ gìn trật tự an toàn cơ quan; chỉ đạo kế toán báo cáo công khai tài chính theo quy định của cấp trên; tổng hợp, đề xuất công tác thi đua khen thưởng của ngành và cơ quan.

7- Duy trì tốt quan hệ giữa các phòng chuyên môn trong Ban; giúp lãnh đạo Ban duy trì mối quan hệ với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị có liên quan trong tỉnh; với các Ban Trung ương và tỉnh bạn.Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT