Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 189
  • Trong tuần: 4,775
  • Tất cả: 738,605
Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (Đảng bộ Khối) là đảng bộ cấp trên cơ sở được thành lập theo Quyết định số 1415-QĐ/TU ngày 24/4/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trên cơ sở hợp nhất từ Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh. Hiện nay, toàn Đảng bộ có 8.647 đảng viên đang sinh hoạt tại 159 tổ chức cơ sở đảng.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp của các cấp, các ngành và các doanh nghiệp, Đảng bộ Khối đã lãnh đạo cấp ủy cơ sở đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu đề ra, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh.

Xác định công tác giáo dục tư tưởng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã quan tâm chú trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng góp phần quan trọng trong việc khơi dậy tinh thần yêu nước, lao động sáng tạo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, giữ gìn, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ. Trong đó chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; vận động cán bộ, đảng viên tham gia các phong trào thi đua, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; tổ chức các hoạt động tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn, góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên đối với sự lãnh đạo của tổ chức Đảng.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được Đảng bộ Khối tăng cường, kiên quyết đấu tranh với những tư tưởng, quan điểm sai trái, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên; đấu tranh có hiệu quả trước các thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; kịp thời phát hiện, xử lý những thông tin, bài viết phản ánh sai sự thật trên các trang mạng xã hội; quản lý chặt chẽ không để xảy ra tình trạng lộ, lọt thông tin, phát tán, truyền bá các quan điểm sai trái, phản động vào cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là ở các doanh nghiệp tư nhân có số lượng người lao động lớn.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở đã tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết trong nội bộ tổ chức cơ sở đảng và từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... Tại các chi bộ, nội dung sinh hoạt cũng đã có những đổi mới. Hằng năm, các đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời chỉ đạo các chi bộ trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức viết bản cam kết tu dưỡng rèn luyện, khắc phục sửa chữa khuyết điểm thông qua đợt sinh hoạt chính trị “tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa” và đăng ký làm theo Bác… Từ đó, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm, chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tạo động lực và sức mạnh tổng hợp để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị. Kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân gương mẫu, chấp hành tốt, phê bình những tập thể, cá nhân trì trệ, chậm thay đổi và đề ra hướng khắc phục trong thời gian tiếp theo.

Công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên và người lao động được đổi mới cả về nội dung và phương pháp. Tính đến hết quý III năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối mở 04 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng với 397 quần chúng ưu tú; 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị với 194 đảng viên mới kết nạp.

Thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, vẫn còn nhiều khó khăn; các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chính trị đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, thực hiện “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tạo ra thời cơ và thách thức mới trên tất cả các lĩnh vực. Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, trong thời gian tới Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp cơ bản sau:

Một là, Tăng cường phát huy vai trò cấp ủy, nhất là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải trực tiếp làm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chịu trách nhiệm về chất lượng trước đảng bộ (chi bộ), đơn vị, doanh nghiệp mình. Có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên kết hợp “xây” với “chống”, trong đó lấy “xây” là cơ bản, chiến lược lâu dài, “chống” là quan trọng, cấp bách. Đề cao tinh thần “nói đi đôi với làm”, thường xuyên “tự soi, tự sửa”, lấy tư tưởng tiến bộ, tích cực để đẩy lùi tư tưởng tiêu cực. Chú ý lắng nghe, chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên trong đảng bộ (chi bộ), thường xuyên nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng.

Hai là, Đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức quán triệt, học tập các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng; đa dạng, linh hoạt các hình thức học tập, quán triệt phù hợp với diễn biến của đại dịch Covid-19; tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, để tổ chức thực hiện đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là ở cấp cơ sở. Nâng cao chất lượng các thông tin, tài liệu, đảm bảo tính thời sự, phục vụ tốt cho hoạt động tuyên truyền trong toàn Đảng bộ.

Ba là,  Đẩy mạnh học tập lý luận chính trị và cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp cơ sở, khắc phục tình trạng lười học, ngại học lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; kiên quyết, kịp thời phê phán, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, của các thế lực thù địch. Thường xuyên đối thoại trực tiếp với quần chúng, người lao động; tôn trọng, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của người lao động; chủ động dự báo, kịp thời giải quyết những diễn biến tư tưởng, tâm trạng của quần chúng, người lao động; định hướng dư luận xã hội.

Bốn là, Tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là Quy định về những điều đảng viên không được làm, những quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên. Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021của Bộ Chính trị (khóa XIII), đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, có chiều sâu, hiệu quả. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tệ quan liêu, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, nói không đi đôi với làm trong cán bộ, đảng viên. Đồng thời tích cực cổ vũ, động viên các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng biểu dương gương người tốt, việc tốt để lan tỏa; lấy nhân tố tích cực để đẩy lùi tiêu cực.

Năm là, Quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng các cấp đủ về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng; hàng năm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên giáo, tuyên huấn, cán bộ làm công tác tư tưởng và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên./.

 

 

Ban Tuyên Giáo

Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam ĐịnhBản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT