Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 1,604
  • Trong tuần: 1,604
  • Tất cả: 1,079,907
Triển khai thực hiện Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh

 

Thực hiện Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQHI4  ngày 09/12/2020 của Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội về Ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ về Ouy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Ngày 07/4/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 580-CV/TU về Triển khai thực hiện Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, yêu cầu các cấp ủy, tố chức đảng, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các chế độ chính sách ưu đãi đối với nguời có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng theo quy định của Đảng, Nhà nước. Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn cụ thể về thủ tục hồ sơ; trình tự tiến hành xét duyệt, công nhận người có công với cách mạng để các địa phương, đơn vị, người có công với cách mạng hoặc thân nhân người có công với cách mạng căn cứ thực hiện.

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Báo Nam Định, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ; những nội dung về điều kiện, căn cứ xác nhận, chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng và thân nhân người hoạt động cách mạng.

3. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến, tuyên truyền tới các thành viên, hội viên, đoàn viên, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về thủ tục hồ sơ, trình tự tiến hành xét duyệt, công nhận người hoạt động cách mạng, các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng.

4. Các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành trong tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin hoặc hồ sơ, tài liệu hiện đang lưu giữ có liên quan đến người có quá trình hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (nếu có yêu cầu). Kịp thời thực hiện chế độ chính sách ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng hoặc thân nhân khi có quyết định công nhận của cấp có thẩm quyền.

5. Các huyện ủy, thành ủy chỉ đạo quán triệt, phổ biến, tuyên truyền rộng rãi tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về chế độ ưu đãi, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận người có công với cách mạng tại địa phương, đơn vị, đảm bảo đúng qui định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị định số 131/2021/NÐ-CP của Chính phủ. Đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng theo qui định.

6. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tham mưu, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt việc xét, công nhận người hoạt động cách mạng; tiếp nhận, tổng hợp, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ; trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xét, quyết định công nhận người hoạt động cách mạng thuộc thẩm quyền quản lý theo qui định./


Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT