Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 123
  • Trong tuần: 2,229
  • Tất cả: 649,677
Huyện Giao Thủy tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.
Tại hội nghị, các đại biểu được Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt các nội dung cơ bản Đề cương Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII với 7 vấn đề chủ yếu. Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nghị quyết số 35- NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Ban thường vụ huyện ủy tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết và Chỉ thị. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.


Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương 
truyền đạt 3 nội dung quan trọng tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt các nội dung cơ bản Đề cương Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII với 7 vấn đề chủ yếu như Chủ đề Đại hội, phương châm chỉ đạo, thành tố, phương án, phương châm chỉ đạo Đại hội, công tác chuẩn bị báo cáo chính trị.... Về Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị nêu rõ: Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển. Thông qua Đại hội Đảng bộ các cấp sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân với Đảng. Để thực hiện được yêu cầu này, các Chi bộ, Đảng bộ cần triển khai chuẩn bị báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy tập trung vào xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy cán bộ. Nêu rõ những điển hình tiên tiến, những mô hình chuyển đổi cơ cấu hiệu quả. Phương hướng nhiệm vụ phải có tầm nhìn, trí tuệ mang tính đột phá, sát với tình hình địa phương và phải phát huy được tiềm năng sẵn có của địa phương, thúc đẩy kinh tế phát triển xứng với tiềm năng, coi trọng đạo đức xã hội, bảo vệ môi trường sống. Bên cạnh đó, tổ chức tốt việc thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội, dự thảo chương trình hành động Nghị quyết đảm bảo chất lượng. Công tác nhân sự, bầu cấp ủy phải đảm bảo chặt chẽ, đúng điều lệ, quy chế, quy định, lựa chọn những cán bộ đủ đức, đủ tài.


Các đồng chí TT HU, HĐND, UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, các xã, thị trấn, 
 dự hội nghị quán triệt Nghị quyết và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị.

Nghị quyết số 35 - NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” là Nghị quyết quan trọng thể hiện sự đặc biệt quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ta đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với  các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái,thù địch theo hướng chủ động có tính thuyết phục cao. Chủ động tăng cường thông tin tích cực đi đôi với ngăn chặn có hiệu quả, xử lý xóa bỏ thông tin xấu độc hại trên Internet, mạng xã hội. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng. Các cấp ủy và tổ chức đảng, mọi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; nghiêm cấm để lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, lan truyền những thông tin sai lệch hoặc phát tán những đơn thư nặc danh, mạo danh hoặc thư có danh nhưng có nội dung xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động.


Đồng chí Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy đề nghị các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn cần tổ chức quán triệt Nghị quyết và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị để các cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức rõ âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, đề cao cảnh giác, làm thất bại mọi âm mưu của kẻ thù, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Các cơ quan tham mưu cũng cần chuẩn bị các điều kiện để xây dựng văn kiện khi có sự chỉ đạo của cấp trên./.

Cao Nhung
Đài phát thanh Giao Thủy

Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT