Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 948
  • Trong tuần: 8,141
  • Tất cả: 1,165,366
Làm theo lời Bác dạy, chi bộ thôn Thái Lãng vươn lên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ

Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và cộng đồng dân cư thôn Thái Lãng, xã Trực Nội, huyện Trực Ninh. Đây là động lực quan trọng để chi bộ thôn lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Năm 2020, chi bộ thôn Thái Lãng được sáp nhập từ 4 chi bộ xóm, Ban chi ủy gồm 7 đồng chí, tổng số đảng viên trong chi bộ có 92 đồng chí tham gia sinh hoạt theo 4 tổ Đảng. Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hàng năm, chi bộ đã tổ chức cho toàn thể đảng viên học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc quán triệt, học tập các chuyên đề hàng năm được đổi mới, linh hoạt và sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực. Nội dung học tập và làm theo Bác được lồng ghép và trở thành một nội dung trong sinh hoạt định kỳ chi bộ hàng tháng, cộng đồng dân cư và các đoàn thể; nội dung trọng tâm là sự nêu gương của cán bộ, đảng viên trước nhân dân; nêu cao vai trò kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, đảng viên, ban công tác mặt trận trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Hàng năm 100% cán bộ, đảng viên trong chi bộ ký cam kết thực hiện tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI, khóa XII) và các nghị quyết, quy định của Đảng. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá, xếp loại đảng viên. Qua theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện, hầu hết cán bộ, đảng viên đều nêu cao ý thức rèn luyện đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo, có tác phong, lối sống lành mạnh.... góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và địa phương.

Trong công tác xây dựng Đảng: Ban chi uỷ chi bộ đã tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trên cơ sở nội dung, nhiệm vụ hàng tháng của Đảng ủy, trước khi sinh hoạt, Ban chi uỷ chi bộ đều tiến hành họp để chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt; trong đó tập trung quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng trước và đề ra nhiệm vụ của chi bộ tháng tới; phát huy dân chủ trong thảo luận… Qua đó đã phát huy được trí tuệ của đảng viên, ban hành nghị quyết, quyết định những vấn đề quan trọng tại địa bàn dân cư như: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, phát triển ngành nghề, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới... Các nghị quyết ban hành được tổ chức thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến mọi mặt ở địa phương. Kết quả phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm có 87% đảng viên xếp mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Chi bộ luôn được xếp loại chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng ủy xã Trực Nội, huyện Trực Ninh biểu dương khen thưởng. 

Trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội: Chi bộ tập trung lãnh đạo, tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi, tích tụ ruộng đất, xây dựng 2 cánh đồng mẫu lớn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, liên kết sản xuất hàng hoá, sản phẩm nông nghiệp sạch mang lại hiệu quả kinh tế cao; nhiều hộ chuyển đổi sang trồng hoa, cây cảnh trên đất vườn tạp đem lại nguồn thu nhập đáng kể, không còn tình trạng nông dân bỏ ruộng hoang không canh tác; thực hiện đúng quy hoạch, sử dụng quỹ đất công phục vụ xây dựng các công trình phúc lợi của địa phương. Trong thôn hiện có trên 200 lao động tham gia sản xuất tại các doanh nghiệp với mức thu nhập ổn định mỗi tháng khoảng 6 triệu đồng/người, thu nhập bình quân đầu người đạt 67 triệu đồng/năm. Hiện nay 75% trở lên số hộ dân trong thôn có mức sống khá và giàu; không còn hộ nghèo, 100%  các hộ gia đình sử dụng nước sạch, vận động Nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%. Việc xây dựng và thực hiện quy ước văn hóa được triển khai tích cực, từng bước loại bỏ các thủ tục lạc hậu; lễ hội, việc cưới, việc tang trong thôn được tổ chức theo quy ước nếp sống văn hóa, đảm bảo văn minh, tiết kiệm. Tập trung huy động, xã hội hoá các nguồn lực để đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa thôn đảm bảo tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu phục vụ cho sinh hoạt cộng đồng. Phong trào khuyến học, khuyến tài ngày càng được các dòng họ, gia đình quan tâm động viên khích lệ. Tiêu biểu là dòng họ Lê - thôn Thái Lãng được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng bằng khen. Công tác vệ sinh môi trường được duy trì nền nếp, 100% các thôn xóm có tuyến đường hoa, cây xanh bóng mát, hệ thống điện chiếu sáng. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, trong thôn không có các tệ nạn xã hội.

Đặc biệt, trong phong trào xây dựng nông thôn mới: Chi bộ thôn Thái Lãng luôn xác định, xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu không có điểm kết thúc. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng ủy, chính quyền địa phương, chi bộ thôn Thái Lãng đã rà soát, bám sát các tiêu chí để lãnh đạo, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện. Bằng nguồn vốn do nhân dân tự đóng góp, thôn đã xây kè và đổ được 781m dài đường bê tông ra đồng trị giá 600 triệu đồng, 100% các tuyến đường thôn xóm được bê tông hóa; tu sửa nhà văn hóa thôn trị giá 125 triệu đồng; đầu tư 19 triệu đồng lắp camera an ninh; làm mới 262 cột đèn đường với tổng kinh phí 549 triệu đồng. Nâng cấp, mở rộng, làm mới và sửa chữa 4 cầu cống, hệ thống thoát nước dong xóm trị giá 120 triệu đồng. Xây dựng mới 2 cổng làng trị giá 550 triệu đồng… Vận động nhân dân giải phóng mặt bằng hiến tặng 6.459m2 đất để làm đường 21B (tiêu biểu là đảng viên Trương Văn Bội, 55 tuổi Đảng hiến tặng 252m2). Nhân dân xóm 16 chuyển nhượng gần 10 ha đất cho công ty Duy Minh xây dựng nhà máy may - sợi bước đầu đã thu hút 500 công nhân. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, sự đồng lòng của mỗi người dân. Đến nay, thôn Thái Lãng đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, góp phần cùng địa phương về đích nông thôn mới nâng cao năm 2020 và chuyển trọng tâm sang xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Từ kết quả trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhiều tập thể, cá nhân trong thôn đã được biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, tháng 6 năm 2021, chi bộ thôn Thái Lãng - Đảng bộ xã Trực Nội đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2021. Đây là phần thưởng cao quý, là nguồn động viên để cán bộ, đảng viên và cộng đồng dân cư thôn Thái Lãng tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tích đạt được, ra sức xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh trong thời kỳ đổi mới./.

Phạm Xuân Sinh

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Trực Ninh


Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT