Tổng số: 22
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Chỉ thị số 02-CT/TW 06/05/2021 Chỉ thị số 02-CT/TW, ngày 31/3/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI
Lượt xem: 23
Tải về 4
Chỉ thị số 01-CT/TW 09/03/2021 Chỉ thị số 01-CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII
Lượt xem: 78
Tải về 14
Chỉ thị số 15/CT-TTg 27/03/2020 Chỉ thị số 15/CT-TTg yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.
Lượt xem: 110
Tải về 7
Kết luận số 50-KL/TW 30/05/2019 Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
Lượt xem: 372
Tải về 16
Chỉ thị số 04/CT-TTg 20/02/2019 Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Lượt xem: 257
Tải về 3
100-KL/TW 05/07/2016 HƯỚNG DẪN Số 17-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội" trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 412
Tải về 107
02-HD/BTCTW 04/03/2016 Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW về bổ sung độ tuổi đại biểu quốc hội khóa VIX và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 222
Tải về 4
185-QĐ/TW 03/09/2008 QUYẾT ĐỊNH Số: 185-QĐ/TW BAN BÍ THƯ VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH
Lượt xem: 258
Tải về 8
22-NQ/TU 11/07/2013 NGHỊ QUYẾT Số 22-NQ/TU của CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay
Lượt xem: 290
Tải về 9
63-CT/TW 28/02/2001 CHỈ THỊ Số: 63-CT/TW Về đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hoá,hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn
Lượt xem: 70
Tải về 0
123

Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT