image bannerimage banner
Tổng số: 7
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Kết luận số 69-KL/TW 11/01/2024 Kết luận số 69-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
Lượt xem: 205
Tải về
Kết luận 32-KL/TW 30/03/2022 Kết luận 32-KL/TW về tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ
Lượt xem: 295
Tải về
Số 28-KL/TW 21/02/2022 Kết luận của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 285
Tải về
Số 21-KL/TW 25/10/2021 Kết luận hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng khóa XIII về đầy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"
Lượt xem: 279
Tải về
Kết luận 14-KL/TW 22/09/2021 Kết luận 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo về lợi ích chung
Lượt xem: 305
Tải về
Kết luận số 50-KL/TW 30/05/2019 Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
Lượt xem: 1215
Tải về
100-KL/TW 05/07/2016 HƯỚNG DẪN Số 17-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội" trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 969
Tải về
image banner

Bản quyền thuộc Ban Tuyên giáo tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT