Tổng số: 439
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Kế hoạch số 127-KH/TU 29/01/2024 Kế hoạch số 127-KH/TU về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024
Lượt xem: 56
Tải về
Kết luận số 69-KL/TW 11/01/2024 Kết luận số 69-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
Lượt xem: 138
Tải về
Chỉ thị 32/CT-TTg 25/12/2023 Chỉ thị 32/CT-TTg ngày 25/12/2023 tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Lượt xem: 95
Tải về
Chỉ thị số 28-CT/TW 25/12/2023 Chỉ thị số 28-CT/TW về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Lượt xem: 109
Tải về
Hướng dẫn số 121-HD/BTGTU 05/01/2024 Hướng dẫn số 121-HD/BTGTU ngày 05/1/2024 về công tác khoa giáo năm 2024
Lượt xem: 92
Tải về
Kế hoạch số 125-KH/TU 29/12/2023 Kế hoạch số 125-KH/TU triển khai công tác xây dựng Đảng 5 năm
Lượt xem: 113
Tải về
Kế hoạch số 38-KH/BTGTU-SYT 22/02/2023 Kế hoạch số 38-KH/BTGTU-SYT ngày 22/02/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Sở Y tế về việc phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Sở Y tế năm 2023
Lượt xem: 128
Tải về
Kế hoạch số 37-KH/BTGTU-SKH&CN 22/02/2023 Kế hoạch số 37-KH/BTGTU-SKH&CN ngày 22/02/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Sở Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Sở Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023
Lượt xem: 125
Tải về
Kế hoạch số 36-KH/BTGTU-STN&MT 22/02/2023 Kế hoạch số 36-KH/BTGTU-STN&MT ngày 22/02/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023
Lượt xem: 136
Tải về
Kế hoạch số 35-KH/BTGTU-SLĐTB&XH 22/02/2023 Kế hoạch số 35-KH/BTGTU-SLĐTB&XH ngày 22/02/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2023
Lượt xem: 128
Tải về
12345678910...
image banner

Bản quyền thuộc Ban Tuyên giáo tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT