image advertisement
image advertisement
 
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
 • Đang online: 11
 • Hôm nay: 203
 • Trong tuần: 19 718
 • Tất cả: 914435
 • 21/03/2023

  Kế hoạch thực hiện Chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam, giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Nhằm nâng cao nhận thức của thanh thiếu nhi về tầm quan trọng, sự cần thiết của việc học tập, nâng cao năng lực ngoại ngữ, ngày 21/02/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về thực hiện Chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam, giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh. Ban Biên tập Bản tin TTNB trân trọng giới thiệu nội dung cơ bản của các nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Kế hoạch:

 • 21/03/2023

  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

  Thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; ngày 17/02/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng Chương trình hành động số 30-CTr/TU  về thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW. Ban Biên tập Bản tin TTNB trân trọng giới thiệu những nội dung cơ bản và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được xác định trong Chương trình hành động:

 • Image
  16/12/2022

  Phát huy vai trò của thanh niên trong thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

  Một trong những điểm nhấn quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là ngay trong chủ đề của Đại hội và trong Báo cáo chính trị đều nêu rõ mục tiêu phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Đây là một mục tiêu cao đẹp, cho thấy quyết tâm của Đảng trong việc hướng đất nước đến con đường phát triển mới, vừa là sự kết tinh mơ ước, khát vọng bấy lâu nay của cả dân tộc Việt Nam. Muốn thực hiện mục tiêu cao đẹp đó, cần có sự chung tay, góp sức của tất cả các tầng lớp nhân dân, trong đó có thế hệ trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước. 

 • 31/10/2022

  Huyện ủy Nam Trực lãnh đạo nâng cao chất lượng các chi bộ cơ sở

  Chi bộ cơ sở là hạt nhân chính trị của Đảng, nơi trực tiếp lãnh đạo cơ sở thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nơi tham gia xây dựng, thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy cấp trên. Qua đó, nâng cao chất lượng chi bộ cơ sở là nhiệm vụ rất quan trọng đang được Huyện ủy Nam Trực tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đóng góp tích cực vào việc hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

 • 21/10/2022

  Thông tri về lãnh đạo đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nam Định lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

  Ban Biên tập : Ngày 15/9/2022, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Thông tri số 08-TT/TU về lãnh đạo đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nam Định lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

 • Image
  10/10/2022

  Công tác thông tin đối ngoại góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh

  Năm 2022 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, tạo nền tảng và là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh luôn được quan tâm, chỉ đạo sát sao, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tuyên truyền quảng bá hình ảnh địa phương và con người Nam Định nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung đến với bạn bè quốc tế.


 • Image
  05/10/2022

  Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị

  Trong 15 năm qua, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị” đã được các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh triển khai gắn với đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị một cách đồng bộ, chặt chẽ; vai trò và hiệu quả, hiệu lực lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị không ngừng được nâng cao.


 • Image
  05/10/2022

  Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thấm nhuần lời căn dặn của Người, trong những năm qua, các cấp ủy trong toàn Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm, triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần chăm lo “cái gốc” cho Đảng.


 • Image
  05/10/2022

  Phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

  Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 18-6-2021 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025”. Triển khai, thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 15-KH/ĐUK về việc thực Nghị quyết; trong đó xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của từng cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra (UBKT), tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong Đảng bộ Khối trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

 • Image
  05/10/2022

  Phát huy vai trò cánh chim đầu đàn của các chi bộ khu dân cư

  Đảng bộ huyện Trực Ninh hiện có 187 chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố (TDP) với 7.609 đảng viên, các chi bộ đảng ở khu dân cư đóng vai trò quan trọng là hạt nhân chính trị ở cơ sở, cầu nối trực tiếp giữa Đảng với nhân dân; trong đó cán bộ cấp ủy, nhất là Bí thư chi bộ giữ vai trò nòng cốt. Để đội ngũ này phát huy tốt năng lực, phẩm chất, hiệu quả công tác, các cấp ủy Đảng huyện Trực Ninh luôn quan tâm kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng, công tác quần chúng, năng lực dự báo, đánh giá tình hình, khả năng cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng… Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thúc đẩy các phong trào của địa phương phát triển.


image banner

Bản quyền thuộc Ban Tuyên giáo tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT